خدمات

تیم ما از شما بوده وبا عرضهً خدمات ذیل د خدمت تان قرار دارد

  • مراقبت های پرستاری در منازل و خارج منازل
  • مشوره های رایگان
  •  خدمات اساسی در منازل
  • پرستاری فنی و حمایهً مریضان و کهن سالان
  •  ما در همه موارد پرستاری و خدماتی با شما هستیم.
  •  شمامیتوانید به تلیفون های ذیل تماس
  • حاصل فرمائید

040/88237550
0179/6737473

سرپرست موسسه
نسرین دوست »تحصیلات عالی نرسنگ در آلمان«
وتجربهً عملی از سال 1972 بااینطرف